جدول نمرات تیلفونهای مقامات وزارت و روسای مرکزی

شماره

اسم

وظیفه

نمبر تیلفون

1 شیخ الحدیث مولوی نور محمد ثاقب وزیر  ارشاد حج و اوقاف  0202203547
2 شیخ الحدیث مولوی زر محمد  معین مسلکی   0776615433
3 مولوی عارف الله عارف  معین اداری ومالی  0202201337
4 مولوی شیخ عزیز الرحمن منصور معین امور عرفان اسلامی و اماکن مقدسه  0700299787
5 مفتی عبدالله اعزام  رئیس دفتر  0780695003
6 مولوی عبدالولی حقانی  رئیس عمومی اداری ومالی  0766662348
7 مولوی محمد نبی محمدی  رئیس عمومی انسجام امور مساجد 0202203178
8 مولوی عطا الله خادم رئیس عمومی حج 0745427100 / 0703701667
9 فیض محمد مختار رئیس حج فرضی  0744089282
10 مولوی حمدالله اخند زاده  رئیس عمومی اوقاف  077897573
11 نورالله غفوری  رئیس اوقاف مرکز 0708002471
12 مولوی عبدالباقی اخند زاده  رئیس تدارکات  0705381656
13 قاری عبدالغفار ثاقب رئیس امور قاریان  071111234
14 مولوی حافظ قطب عالم  رئیس عمره و زیارت 0796727942
15 مولوی محمد افضل کرامت اخند زاده  رئیس امور عرفان و انسجام اماکن دینی  0767483224
16 قاری محمد اشرف حقانی  رئیس تعلیمات دینی و تدریب ائمه 0787523104
17 مفتی هدایت الله ولید رئیس تدقیق و مطالعات علوم اسلامی  0730683400
18 محمد آصف مصباح رئیس حسینیه ها  0744487828
19 فضل محمد حسینی  رئیس اطلاعات و ارتباط عامه  0797305757
20 شیخ سید رحمن بغلانی  رئیس ارشاد و دعوت 0775830465
21 مولوی حبیب الله خالد  رئیس نظارت و ارزیابی  0772504026
22 مولوی عبدالصبور قاروق رئیس پروژه ها و برنامه ها  0706835904
23 احمد شکیب شمس  آمر تکنالوژی معلوماتی  0747331000