ریاست های مرکزی

شماره اسم ریاست / آمریت فعالیت و کارکرد ملاحظات
1 ریاست دفتر مقام وزارت فایل  
2 ریاست عمومی مالی اداری ومالی  فایل  
3 ریاست مالی  فایل  
4 ریاست اداری  فایل  
5 ریاست منابع بشری  فایل  
6 ریاست پالیسی و پلان  فایل  
7 ریاست ارتباط خارجه فایل  
8 ریاست اطلاعات و آگاهی عامه فایل  
9 ریاست عمومی اوقاف فایل  
10 ریاست اوقاف مرکز فایل  
11 ریاست اوقاف ولایات فایل  
12 ریاست پروژه ها  فایل  
13 ریاست تنظیم عرفان اسلامی فایل  
14 ریاست امور ارشادی زنان فایل  
15 ریاست عمومی ارشاد ، مساجد و حسینیه ها فایل  
16 ریاست مساجد فایل  
17 ریاست حسینیه ها  فایل   
18 ریاست تعلیمات امور دینی تدریب ائمه فایل  
19 ریاست عمومی حج فرضی ، عمره و زیارت فایل  
20 ریاست حج فرضی  فایل  
21 ریاست عمره فایل  
22 ریاست مجمع علمی  فایل   
23 ریاست تدارکات فایل  
24 ریاست امور قرا فایل  
25 ریاست مرکز اعتدال  فایل  
26 ریاست تفتیش داخلی