جدول نمرات تیلفونهای مقامات وزارت و روسای مرکزی

شماره

اسم

وظیفه

نمبر تیلفون

1 شیخ الحدیث مولوی نور محمد ثاقب وزیر  ارشاد حج و اوقاف  0202203547
2 مولوی عارف الله عارف معین اداری ومالی  0202201337
3 مولوی عزیز الرحمن منصور معین عرفان و اماکن مقدسه 0