گزارشات مالی سال جدید

شماره عنوان فایل   شماره عنوان  فایل ملاحظات
1 گزارش ربع اول 1400 ریاست اداری  فایل 41 گزارش برج سنبله ریاست اعتدال  فایل   
2 گزارش ربع اول 1400 ریاست عرفان فایل  42 گزارش برج سنبله ریاست حج فرضی  فایل   
3 گزارش ربع اول 1400 ریاست تفتیش فایل         
4 گزارش ربع اول 1400 ریاست عمره فایل         
5 گزارش ربع اول 1400 ریاست احتساب فایل        
6 گزارش ربع اول 1400 ریاست دفتر  فایل         
7 گزارش ربع اول 1400 ریاست حج فایل        
8 گزارش ربع اول 1400 ریاست قرا فایل        
9 گزارش ربع اول 1400 ریاست تدقیق فایل         
10 گزارش ربع اول 1400 ریاست اوقاف فایل        
11 گزارش ربع اول 1400 ریاست حسینیه ها  فایل         
12 گزارش ربع اول 1400 آمریت جندر فایل         
13 گزارش ربع دوم 1400 ریاست امور قرا فایل        
14 گزارش ربع دوم 1400 ریاست تفتیش داخلی  فایل         
15 گزارش ربع دوم 1400 ریاست حج فرضی فایل         
16 گزارش ربع دوم 1400 ریاست ارتباط خارجه فایل         
17 گزارش ربع دوم 1400 ریاست عمره وزیارت فایل         
18 گزارش ربع دوم 1400 ریاست تدقیق مطالعات فایل        
19 گزارش ربع دوم 1400 تدارکات فایل        
20 گزارش ربع دوم 1400 ریاست دفتر فایل        
21 گزارش ربع دوم 1400 ریاست اداری فایل        
22 گزارش ربع دوم 1400 حسینیه ها فایل        
23 گزارش ربع دوم 1400 ریاست احتساب فایل         
24 ربع دوم 1400 ریاست تدریب ایمه فایل         
25 ربع دوم 1400 ریاست پروژه ها فایل        
26 گزارش ربع دوم 1400 ریاست مساجد فایل        
27 گزارش ربع دوم 1400 مجمع علمی فایل        
28 گزارش ربع دوم 1400 آمریت جندر فایل        
29 گزارش ربع دوم 1400 ریاست پالیسی  فایل         
30 گزارش برج سنبله ریاست تدقیق مطالعات فایل        
31 گزارش برج سنبله ریاست تدریب ائیمه فایل        
32 گزارش برج سنبله ریاست اوقاف  فایل         
33 گزارش برج سنبله ریاست حسینیه ها  فایل         
34 گزارش برج سنبله ریاست دفتر  فایل         
35 گزارش برج سنبله ریاست امور قاریان فایل         
36 گزارش برج سنبله ریاست تفتیش داخلی  فایل         
39 گزارش برج سنبله ریاست نظارت وارزیابی  فایل        
40 گزارش برج سنبله ریاست مساجد  فایل