طرزالعمل ها

شماره ریاست  اسناد  اسناد مورد نظر ملاحظات
1 ریاست ارشاد وانسجام مساجد طرزالعمل تطبیق پروژه های اعمار مساجد فایل  
2 ریاست حسینیه ها طرزالعمل اجراات ریاست حسینیه ها فایل  
3 ریاست پالیسی  مکانیزم نظارت بر پروزه های ساختمانی فایل  
4 ریاست امور قرا طرز العمل های کاری ریاست امور قرا فایل  
5 ریاست تدقیق و مطالعات اسلامی طرزالعمل کاری ریاست تدقیق و مطالعات  اسلامی فایل  
6 ریاست مجمع علمی  طرزالعمل کاری ریاست مجمع علمی فایل  
7 ریاست منابع بشری طرزالعمل های تعینات خدمات ملکی فایل  
8 ریاست اداری مالی  طرزالعمل املاک دولتی  فایل  
9 ریاست اداری ومالی  طرزالعمل لیلام اجناس فایل  
10 ریاست احتساب طرزالعمل کاری ریاست احتساب فایل  
11 ریاست اوقاف مرکز طرزالعمل جمع آوری و مصارف عواید  فایل  
12 آمریت نظارت وارزیابی طرزالعمل آمریت نظارت از پلان و پالیسی های وزارت فایل   
13 ریاست تعلیمات امور دینی و تدریب طرزالعمل تنظیم امور مدارس دینی فایل  
14 انستیتیوت تدریب ائمه طرزالعمل آموزشی انستیتیوت تدریب ائمه فایل   
15 ریاست ارشاد وانسجام مساجد طرزالعمل تقرر ملاامامان فایل  
16 ریاست ارشاد وانسجام مساجد طرزالعمل استفاده برق در مساجد فایل