قوانین

شمیری ریاست عنوان اسناد ملاحظی
1 د مرکزی اوقافو ریاست د وقفی ملکیتونو تنظیم قانون فایل  
2