د مرکزی ریاستونه

شماره اسم ریاست / آمریت فایل مورد نظر  ملاحظات
1 د دفتر مقام ریاست فایل  
2 اداری او مالي عمومي ریاست  فایل  
3 مالي ریاست  فایل  
4 اداري ریاست  فایل  
5 د بشري سرچینو ریاست  فایل  
6 د پلان او پالیسي ریاست فایل  
7 د بهرنیو اړیکو ریاست  فایل  
8 د اطلاعاتو او عامه پوهاوي ریاست  فایل  
9 د اوقافو عمومي ریاست  فایل  
10 د اوقافو مرکز ریاست فایل  
11 د اوقافو ولایتی ریاست فایل  
12 د پروژو او برنامو ریاست  فایل  
13 د عرفان او مذهبي څایونو د چارو تنظیم ریاست فایل  
14 د ښڅو د ارشادي چارو ریاست  فایل  
15 د ارشاد  جوماتونو او حسینیو عمومی ریاست فایل  
16 د جوماتونو ریاست  فایل  
17 د حسینیو ریاست  فایل  
18 د دیني تعلیماتو او تدریب ائمه ریاست  فایل  
19 د فرضي حج ، عمري او زیارت عمومي ریاست فایل  
20 د فرضي حج ریاست  فایل  
21 د عمري او زیارت ریاست  فایل   
22 د علمی مجمع ریاست  فایل   
23 د تدارکاتو ریاست  فایل   
24 د قاریانو چارو ریاست  فایل   
25 د اعتدال مرکز ریاست  فایل   
26 د داخلي پلټني ریاست  فایل