فتاوی

شمیری د فتوا عنوان د نیاز ورفایل ملاحظات
1 د ماما لوړ خواستګاری فایل  
2 وکالت فایل  
 3 د کړونا ویروس فتوا فایل  
4 د پاپ جي د آنلاین لوبو بندیز باندې فتوا. فایل  
5 په هیواد کې د سولې په اړه د مصر د لوی مفتي فتوا. فایل  
6 د بچه بازی د حرمت او دهغی دمجازاتو په هکله فتوا فایل  

Payam-e-Haq MagazineShow more